Vi søker Fabrikksjef

Oldroyd AS er i en veldig spennende fase med sterk vekst og utvik­ling av nye produkter som har et stort, inter­na­sjo­nalt poten­sial. Til en meget sentral rolle i bedriften søker vi nå en fabrikksjef. 

Som fabrikk­sjef får du en sentral rolle i å reali­sere Oldroyd sine ambisjoner for fremtiden. Ditt ansvar blir å lede og utvikle vår produk­sjon og logis­tikk på en optimal måte og i tråd med vår strategi.


Du får et overordnet ansvar for vår fabrikk, med tilhø­rende personal- og organi­sa­sjons­an­svar. Dette innebærer ansvar for verdi­kjeden fra planleg­ging av produk­sjon og levering, med tilhø­rende støtte­funk­sjoner som innkjøp og logis­tikk og frem til levering til slutt­kunder. Du vil også være sentral i å utvikle våre produk­sjons­an­legg i tråd med selska­pets strate­gier og målset­tinger om vekst og utvik­ling på nye produkt­om­råder fremover. Stillingen rappor­terer til daglig leder og inngår i leder­gruppen.

Er du en tydelig og handle­kraftig leder med erfaring fra produk­sjon, hører vi gjerne fra deg!

Dine viktigste ansvar og arbeids­opp­gaver vil være:

 • Total­an­svar for selska­pets produk­sjon og logis­tikk samt videre­ut­vik­ling av produksjonsfasilitetene 
 • Drifts­an­svar som inklu­derer å sørge for effektiv drift i produk­sjonen, produk­sjons­plan­leg­ging, planleg­ging av råvare­inn­kjøp, opplæ­ring av drifts­per­so­nell, osv.
 • Planlegge og sørge for vedli­ke­hold av maskiner, materiell og bygninger
 • Aktiv delta­kelse i forsk­ning og utvik­ling i samar­beide med eksterne og interne ressurser
 • Perso­nal­an­svar for perso­nell knyttet til drift, vedli­ke­hold og støttefunksjoner
 • Stillingen rappor­terer til daglig leder

Ønsket erfarings­bak­grunn og kompe­tanser:

 • Master / Sivil­in­ge­niør innen maskin, automa­sjon, produk­sjons­tek­nikk, plast e.l.
 • Erfaring med produk­sjons­le­delse og kan vise til gode resultater
 • Kunnskap om endrings­le­delse, prosjekt­le­delse og personalledelse
 • Godt kjent med Lean produk­sjon og konti­nu­erlig forbedring
 • Erfaring med ERP-systemer
 • God økono­misk forstå­else / forretningsforståelse
 • Gode kommu­ni­ka­sjons­fer­dig­heter både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Person­lige egenskaper:

Dette er en viktig rolle for den videre utvik­lingen av selskapet og derfor søker vi en tydelig og inklu­de­rende leder med høy gjennom­fø­rings­evne. Du er målbe­visst, engasjert og initia­tivrik og ser nytten av god kvalitet og syste­ma­tikk i ditt arbeid. Du verdsetter godt samar­beid og ser nytten av en åpen og trygg kommu­ni­ka­sjons­form. Du må i tillegg være selvstendig, handle­kraftig og ha gode relasjons- og samar­beids­egen­skaper.

Oldroyd AS tilbyr:

Dette er en ledende stilling i Oldroyd og du vil være med på en spennende utvik­ling av et selskap med stort fokus på innova­sjon og utvik­ling. Selskapet er i sterk vekst og du vil jobbe sammen med hygge­lige og dyktige kolle­gaer. Her legges det til rette for personlig utvik­ling og stor frihet i et innova­tivt miljø preget av uformelle kommu­ni­ka­sjons­linjer på tvers av organi­sa­sjonen. Det tilbys konkur­ranse­dyktig lønn, forsik­rings- og pensjons­ord­ninger.

Innkomne søknader vil bli behandlet fortlø­pende.

For mer infor­ma­sjon om stillingen kan du kontakte Skagerak Consul­ting ved
Erik Aasmund­tveit, tlf. 414 31 938, Monica Nordby, tlf. 458 53 755 eller Cathrine Svendsen, tlf. 926 06 610.

Link til annonse på Finn​.no